Yönetmelik

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TÜRK-MACAR AKADEMİK VE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
            Amaç
            MADDE 1
– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk-Macar Akademik ve Bilimsel İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
            Kapsam
            MADDE 2
– (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk-Macar Akademik ve Bilimsel İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
            Dayanak
            MADDE 3
– (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
            Tanımlar
            MADDE 4
– (1) Bu Yönetmelikte geçen;
            a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
            b) Merkez (TÜMACAM): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk-Macar Akademik ve Bilimsel İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,
            c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
            ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,     
d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
           e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
            ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM        
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
            Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
            MADDE 5 – (1)  Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
            a) Farklı disiplinlerde lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrencilerin Türk-Macar ilişkileri alanında yetiştirilmesini ve uzmanlaşmalarını sağlamak,
            b) Türk dilinin, tarihinin ve kültürünün Macaristan’da tanınmasına katkı sağlamak,
            c) Türkoloji merkezlerinde öğrenim gören Macar öğrencilerin Türk tarihi ve dili konusunda aldıkları eğitimin pekiştirilmesinde aracı olmak,
            ç) Macaristan’daki ilgili merkezlerle işbirliği yaparak dil, tarih, arkeoloji, sanat tarihi gibi alanlarda ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerde paylaşılmasını sağlamak,
            d) Türk-Macar ilişkileri ile ilgili eğitim-öğretim ve sertifika hizmetleri vermek,
            e) Erasmus kanalıyla Macaristan’dan gelen öğrencileri Türk-Macar ilişkileri ve tarihi konusunda bilgilendirmek,
f) Macaristan’da yaz döneminde düzenlenen ücretsiz yaz okulları ve yaz eğitimi kamplarına öğrenci göndererek, onların bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak,
            g) Yerel, ulusal ve uluslararası basın-yayın kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, Merkezin amacına yönelik yazılı ve görsel malzeme hazırlamak,
            ğ) Türk-Macar ilişkileri alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere rehber olmak, burs imkanı sağlamak,
            h) Merkezin faaliyetleri ile ilgili arşiv malzemesi derlemek ve bir arşiv merkezi oluşturmak,
            ı) Merkezin amaçlarına uygun olarak ilgili birimlere tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
            i) Merkezin amaçları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
 
            Merkezin yönetim organları
            MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
            a) Müdür,
            b) Yönetim Kurulu,
            c) Danışma Kurulu.
            Müdür
            MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili en az doktora derecesine sahip Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
            Müdürün görevleri
            MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. Müdür; Yönetim Kuruluna başkanlık eder, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.
            Yönetim kurulu
            MADDE 9
– (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve en az doktora derecesine sahip Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
            (2) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
            Yönetim kurulunun görevleri
            MADDE 10
– (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
            a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
            b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
            c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
            ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
            d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
            e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak.
            Danışma kurulu         
            MADDE 11
– (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde yurt içi ve yurt dışında kamu ve özel kuruluşlarında uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla dokuz kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
        (2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
            Danışma kurulunun görevleri         
            MADDE 12
– (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;
             a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
             b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirme ve önerilerde bulunmak,
             c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümle
r
 
            Personel ihtiyacı    
            MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
            Yürürlük    
            MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
            Yürütme
            MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.
>